DRIFT KING OF RIGA 2023 TICKETS

Biļetes/Tickets

Biļetes ietver ieeju sacensībās, gan Sestienā, gan Svētdienā!

ENG: Tickets include Saturday- Sunday!

INFORMATION IN LATVIA, ENGLISH, RUSSIAN 

TICKETS!!!

BIĻEŠU CENA IEPRIEKŠPĀRDOŠANĀ /TICKET PRICE IN PRE SALE

  PIEAUGUŠAJIEM
ADULTS
 JAUNIEŠIEM 10-18 G.V.
YOUNG PEOPLE 10-18 Y.O
 PENSIONĀRIEM
PENSIONERS
A TRIBĪNES BIĻETE
A  TRIBUNE TICKET

 45 EUR
 25 EUR
 25 EUR
D TRIBĪNES BIĻETE
D TRIBUNE TICKET

 30 EUR
 15 EUR
 15 EUR
PT SEKTORS-DALĪBNIEKU PARKS
PT- PADDOCK

 80 EUR
 40 EUR
 40 EUR
VIP SEKTORS- SOLD OUT
VIP SECTOR

 200 EUR
 70 EUR
 70 EUR

Spectators are reminded that number of tickets for all sectors and all price categories are limited.


ATGĀDINAM, KA BIĻEŠU SKAITS VISOS SEKTOROS IR LIMITĒTS SKAITS!

GOOD TO KNOW- NODERĪGI ZINĀT!

BĒRNIEM LĪDZ 10 GV(NEIESKAITOT) IEEJA BEZ MAKSAS NEAIZŅEMOT ATSEVIŠĶU VIETU TRIBĪNĒS, JA AIZŅEM ATSEVIŠĶU VIETU JĀIEGĀDĀJAS JUNIORU BIĻETE/ KIDS UNDER 10 YEARS OLD, ENTRANCE FREE, WITHOUT EXCLUDING A SEAT IN THE TRIBINES, IF A SITE IS TAKEN, YOU MUST BUY JUNIOR  TICKET FOR YOUR KID, EITHER THE CHILD SHOULD BE TAKEN INTO THE ADULT FLAG.

1 GRUPAS INVALĪDIEM IEEJA BEZ MAKSAS , PAVADOŅIEM 25 EUR A tribīnē, A tribīnē ir vietas invalīdiem ratiņkrēslā noteiktā daudzumā, kā arī pacēlājs! Vietu skaits limitēts! Jārezervē vietas iepriekš iegādājoties pavadoņa biļeti A tribīnē - EUR! Ja ir jautājumi lūdzam kontaktu sadaļā sazināties ar organizatoru, lai meklētu iespējas atrast Jums vietu. Paldies/

FREE ENTRANCE FOR 1 GROUP FOR THE DISABLED, 25 EUR FOR ACCOMPANYERS in grandstand A, grandstand A has a limited number of places for disabled people in wheelchairs, as well as a lift! The number of places is limited! Seats must be reserved by purchasing a companion ticket in tribune A in advance - EUR! If you have questions, please contact the organizer in the contact section to look for opportunities to find a place for you. Thank you.


BIĻEŠU SKAITS IR IEROBEŽOTS

THE NUMBER OF TICKETS IS LIMITED

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEKTORI BIĶERNIEKOS/ ABOUT SECTORS

A SEKTORS

Galvenā Biķernieku tribīne A, skatītājiem pārredzama lielākā daļa trases un konfigurācijas lielais noslēguma līkums- #fdstyle, papildus ekrāns trases pārredzamībai, lai var redzēt visu sacensību trasi. Daļai no tribīnes ir jumta pārklājums. Sēdvietu skaits ir ierobežots, tirgošanā ir pieejamas visas sēdvietas, sēdvietas nav numurētas. Brīva piekļuve ēdināšanas zonām A un D tribīņu pusē, aktivitāšu zonai un dažādām cita veida aktivitātēm kas saistītas ar sacensībām. Pieeja apbalvošanas pjedestāla zonai kā arī iespēja apmeklēt dalībnieku parku, katru dienu PĒC oficiālā sacensību noslēguma. Apmeklētājiem ir iespēja iegādāties atsevišķi “VIP parking ticket” kas ir atsevišķa auto stāvvieta iekšā sacensību norises teritorijā. Skatītājiem ir iespēja savus auto izvietot arī ārpus sacensību teritorijas, bezmaksas auto stāvvietas, vai auto stāvvietās kas maksā 3 eur diennaktī.

THE SECTOR A

The main Biķernieki grandstand A, most of the track and the big final corner of the configuration are transparent to the spectators - #fdstyle, an additional screen for the transparency of the track so that you can see the entire race track. Part of the grandstand has a roof covering. The number of seats is limited, all seats are available for sale, seats are not numbered. Free access to the Food court areas on the A and D sides of the stands, the activity area and various other activities related to the competition. Access to the podium area as well as the opportunity to visit the participants' park, every day AFTER the official end of the competition. Viewers have the opportunity to purchase a separate "VIP parking ticket", which is a separate parking space inside the competition area. Spectators have the opportunity to park their cars outside the competition area, in free parking spaces, or in parking spaces that cost 3 euros per day.

А СЕКТОР

Главная трибуна Бикерниеки А, большая часть трассы и большой финальный поворот конфигурации прозрачны для зрителей - #fdstyle, дополнительный экран для прозрачности трассы, чтобы можно было видеть всю гоночную трассу. Часть трибуны имеет кровельное покрытие. Количество мест определенное число, в продаже есть все места, места не нумеруются. Бесплатный доступ в продовольственные зоны

на сторонах A и D трибун, а также в зону активности и различные мероприятия, связанные с соревнованиями. Доступ к подиуму, а также возможность посетить парк участников каждый день ПОСЛЕ официального окончания соревнований. Посетители имеют возможность приобрести отдельный «ВИП-билет на парковку», который представляет собой отдельное парковочное место внутри зоны соревнований. Зрители имеют возможность парковать свои автомобили за пределами зоны соревнований, на бесплатных парковочных местах или на парковочных местах, стоимость которых составляет 3 евро в сутки.
D SEKTORS

D Tribīne, kuras atrodas blakus galvenajai Biķernieku tribīnei A. No D tribīnes skatītājiem pārredzami pirmie drifta konfigurācijas līkumi, kas ir vieni no aizraujošākajiem, ietverot bīstamo smilšu kalnu. Papildus ekrāns trases pārredzamībai, lai var redzēt visu sacensību trasi. Daļai no tribīnes ir jumta pārklājums. Sēdvietu skaits ir ierobežots, tirgošanā ir pieejamas visas sēdvietas, sēdvietas nav numurētas. Brīva piekļuve ēdināšanas zonām A un D tribīņu pusē, aktivitāšu zonai un dažādām cita veida aktivitātēm kas saistītas ar sacensībām. Pieeja apbalvošanas pjedestāla zonai kā arī iespēja apmeklēt dalībnieku parku, katru dienu PĒC oficiālā sacensību noslēguma. Apmeklētājiem ir iespēja iegādāties atsevišķi “VIP parking ticket” kas ir atsevišķa auto stāvvieta iekšā sacensību norises teritorijā. Skatītājiem ir iespēja savus auto izvietot arī ārpus sacensību teritorijas, bezmaksas auto stāvvietas, vai auto stāvvietās kas maksā 3 eur diennaktī.

SECTOR D

Grandstand D, which is located next to the main Biķernieki Grandstand A. From Grandstand D, spectators can see the first turns of the drift configuration, which are among the most exciting, including the dangerous sand hill, an additional screen for the transparency of the track so that you can see the entire race track. Part of the grandstand has a roof covering. The number of seats is limited, all seats are available for sale, and seats are not numbered. Free access to the Food court areas on the A and D sides of the stands, the activity area and various other activities related to the competition. Access to the podium area as well as the opportunity to visit the participants' park, every day AFTER the official end of the competition. Viewers have the opportunity to purchase a separate "VIP parking ticket", which is a separate parking space inside the competition area. Spectators have the opportunity to park their cars outside the competition area, in free parking spaces, or in parking spaces that cost 3 euros per day.

D СЕКТОР
Трибуна D, расположенная рядом с главной трибуной А Бикерниеки. С трибуны D зрители могут увидеть первые повороты конфигурации дрифта, которые являются одними из самых захватывающих, в том числе опасный песчаный возвышенность. дополнительный экран для прозрачности трассы, чтобы можно было видеть всю гоночную трассу. Часть трибуны имеет кровельное покрытие. Количество мест определенное число, в продаже есть все места, места не нумеруются. Бесплатный доступ в продовольственные зоны
на сторонах A и D трибун, а также в зону активности и различные мероприятия, связанные с соревнованиями. Доступ к подиуму, а также возможность посетить парк участников каждый день ПОСЛЕ официального окончания соревнований. Посетители имеют возможность приобрести отдельный «ВИП-билет на парковку», который представляет собой отдельное парковочное место внутри зоны соревнований. Зрители имеют возможность парковать свои автомобили за пределами зоны соревнований, на бесплатных парковочных местах или на парковочных местах, стоимость которых составляет 3 евро в сутки.PT SEKTORS
2023 gada sezonā būs pieejami divas PT tribīnes. PT tribīnēs vietu skaits ir ierobežots atbilstoši biļešu skaitam. Apmeklētājam iegādājoties PT sektora biļeti tiek garantēta sēdvieta vienā no PT tribīnēm, kuras sacensību laikā var mainīt. PT sektors ietver ieeju dalībnieku parkā. No PT sektora lieliski pārredzama lielākā daļa trases un ekrāns.  Biļete ietver iespēju atrasties dalībnieku parkā un PT sektora tribīnēs. Biļete neietver ieeju A; D un VIP tribīnēs. Ar biļeti ir piekļuve visām sacensību atvērtajām ēdināšanas zonām, kā arī  aktivitāšu zonai galveno tribīņu pusē, apbalvošanas pjedestāla zonai u.c. Apmeklētājiem ir iespēja iegādāties atsevišķi “VIP parking ticket” kas ir atsevišķa auto stāvvieta iekšā sacensību norises teritorijā. Skatītājiem ir iespēja savus auto izvietot arī ārpus sacensību teritorijas, bezmaksas auto stāvvietas, vai auto stāvvietās kas maksā 3 eur diennaktī.

PT SECTOR
In the 2023 season, two PT grandstands will be available. The number of seats in the PT stands is limited according to the number of tickets. When a visitor buys a PT sector ticket, a seat in one of the PT tribunes is guaranteed, which can be changed during the competition any time. The PT sector includes entrance to the paddock. Most of the track and the screen are perfectly visible from the PT sector and Tribunes. The ticket includes the opportunity to be in the paddock and in the stands of the PT sector- PT1 and PT2. The ticket does not include entrance A; D and VIP stands. With the ticket, you have access to all open catering areas of the competition, as well as the activity area on the side of the main stands, the podium ceremony area, etc. Visitors have the opportunity to purchase a separate "VIP parking ticket", which is a separate parking space inside the competition area. Spectators have the opportunity to park their cars outside the competition area, in free parking spaces, or in parking spaces that cost 3 euros per day.

PT CEKTOR

В сезоне 2023 года будут доступны две трибуны PT. Количество мест на трибунах PT ограничено количеством билетов. При покупке посетителем билета на сектор PT гарантируется место на одной из трибун PT, которое можно поменять во время соревнований. Сектор РТ включает в себя вход в парк участников. Большая часть трека и экран прекрасно видны из сектора ПТ. Билет включает в себя возможность находиться в парке участников и на трибунах сектора PТ. Билет не включает вход А; D и VIP трибуны. С билетом вы получаете доступ ко всем зонам открытого питания соревнований, а также к зоне активности сбоку от основных трибун, к подиуму для награждения и т. д. Посетители имеют возможность приобрести отдельный «ВИП-билет на парковку», который представляет собой отдельное парковочное место внутри зоны соревнований. Зрители имеют возможность парковать свои автомобили за пределами зоны соревнований, на бесплатных парковочных местах или на парковочных местах, стоимость которых составляет 3 евро в сутки.VIP BIĻETE- IZPĀRDOTS

VIP sektora biļete ietver ieeju dalībnieku parkā, un atrašanos atsevišķā VIP sektorā, kur ir īpaši izveidota VIP zona un tribīne. No VIP sektora var redzēt lielāko daļu trases, VIP sektors ir izvietots tuvu galvenajam konfigurācijas #fdstyle līkumam. VIP biļešu skaits ir atbilstošs VIP tribīnes sēdvietu skaitam, garantējot katram savu sēdvietu tajā. VIP sektora īpašniekiem nav pieeja PT,A un D tribīnēm. Ar VIP sektora biļeti ir piekļuve visām sacensību atvērtajām ēdināšanas zonām kā arī slēgtajai VIP bezmaksas ēdināšanas zonai, kā arī  aktivitāšu zonai galveno tribīņu pusē, apbalvošanas pjedestāla zonai u.c.

VIP sektora biļete iekļauj bezmaksas VIP auto stāvvietu trases teritorijā, speciālu VIP kakla karti un dāvanā #itsrigababy speciālo suvenīru.

VIP sektorā ir pieejamas bezmaksas dažāda veida uzkodas, salāti u.c. un  dzērieni, alkoholiskie dzērieni ir noteikts skaits uz personu, bet papildus ir iespēja arī tos iegādāties speciālā VIP bārā.

Galvenajā sacensību dienā 30.07.2023 VIP zonā būs pieejams arī siltais pamatēdiens.

VIP TICKET

The VIP sector ticket includes entrance to the participants' park and being in a separate VIP sector, where there is a specially created VIP area and tribune. You can see most of the track from the VIP sector, the VIP sector is located close to the main corner of the configuration #fdstyle. The number of VIP tickets corresponds to the number of seats in the VIP tribune, guaranteeing everyone their own seat in it. Owners of the VIP sector ticket do not have access to the PT, A and D grandstands. With the VIP sector ticket, you have access to all the open catering areas of the competition, as well as the closed VIP free catering area, as well as the activity area on the side of the main stands, the award podium area, etc.

The VIP sector ticket includes free VIP car parking in the area of the track, a special VIP neck card and a special #itsrigababy a souvenir. Free various snacks, salads, deserts u.c. and drinks are available in the VIP sector, there is a certain amount of alcoholic drinks per person, but it is also possible to buy them in a special VIP bar.

On the main day of the competition, 30.07.2023, main course offer will also be available in the VIP area.


VIP билеты-SOLD OUT

Билет в VIP-сектор включает вход в парк участников и нахождение в отдельном VIP-секторе, где есть специально созданная VIP-зона и трибуна. Большую часть трассы видно из сектора VIP, сектор VIP расположен близко к основному углу конфигурации #fdstyle. Количество VIP-билетов соответствует количеству мест на VIP-трибуне, гарантируя каждому свое место на ней. Владельцы VIP-сектора не имеют доступа к трибунам PT, A и D. С билетом в VIP-сектор вам доступны все открытые зоны питания соревнований, а также закрытая зона VIP-бесплатного питания, а также зона активности сбоку от основных трибун, зона подиума для награждения и т. д.

Билет на VIP-сектор включает в себя бесплатную парковку VIP-автомобиля в районе трассы,
подарок #itsrigababy специальный сувенир.

Бесплатные закуски и напитки доступны в VIP-секторе, есть определенное количество алкогольных напитков на человека, но их также можно купить в специальном VIP-баре.

В основной день соревнований, 30.07.2023, главное блюдо питание также будет доступно в 
VIP-зоне.

_________________________________________

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI/ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

JAUTĀJUMS/QUESTION
 LATVISKI ENGLISH
VAI AR PT-PADDOCK BIĻETI VAR IEKĻŪT TRIBĪNĒS A; D un VIP?
CAN I GET INTO TRIBUNE A; D and VIP WITH PADDOCK TICKET?
 NĒ NO
VAI AR VIENU BIĻETI ES VARU APMEKLĒT ABAS SACENSĪBU DIENAS?
CAN I VISIT BOTH DAYS WITH ONE TICKET?
 JĀ YES
 VAI ES DRĪKSTU NOŅEMT IEEJAS APROCI UN IEGŪŠU JAUNU?
CAN I REMOVE ENTRY WRISTBAND AND GET NEW ONE?
 NĒ NO
VAI ATĻAUTS TEITORIJĀ IENEST SAVU ĒDIENUS UN  DZĒRIENUS?
IS IT ALLOWED TO BRING YOUR FOOD AND DRINK IN RACE?
 NĒNO
 VAI ES VARU ŅEMT LĪDZI SAVU KAMERU-FOTOAPARĀTU?
CAN I TAKE MY PERSONAL CAMERA WITH ME?
 JĀ YES
 VAI SĒDVIETAS TRIBĪNĒS IR NUMMURĒTAS?
ARE THE SEATS IN THE TRIBUNES NUMBERED?
 NO NO
 VAI AR TRIBĪŅU BIĻETI BŪS IESPĒJAS SACENSĪBU LAIKĀ IEKĻŪT DALĪBNIEKU PARKĀ?
WILL THE TRIBUNE TICKET ALLOW ME TO VISIT PADDOCK IN RACE TIME?
 NĒ NO
 VAI BŪS IESPĒJA TRIBĪŅU APMEKLĒTĀJIEM APMEKLĒT DALĪBNIEKU PARKU PĒC SACENSĪBĀM?
WILL THERE WILL BE OPTION VISITORS WITH TRIBUNE TICKET GET IN PADDOCK AREA AFTER THE RACE?
 JA YES
 VAI BIĻETI IESPĒJAMS UZRĀDĪT ARĪ MOBILAJĀ TELEFONĀ?
IS IT POSSIBLE TO SHOW YOUR TICKET ON MOBILE PHONE?
 JĀ YES
 VAI UZ VIETAS BŪS IESPĒJAMS IEGĀDĀTIES AUTO CAURLAIDI TRASES TERITORIJĀ?
WILL IT BE POSSIBLE TO PURCHASE A CAR PARKING PASS ON THE PLACE OF EVENT?
 JĀ YES

* DER ZINĀT

BĒRNIEM IEEJA LĪDZ 10 G.V. NEIESKAITOT  IR BEZ MAKSAS, BET TAS ATTIECAS TIKAI UZ BĒRNIEM, KURI PASĀKUMU- SACENSĪBAS APMEKLĒ KOPĀ AR VECĀKIEM/PIEAUGUŠĀ PAVADĪBĀ, ŠIS IR PUBLISKS PASĀKUMS, KUR VECĀKIEM/PIEAUGUŠAJAM JĀNES ATBILDĪBA PAR SAVIEM BĒRNIEM UN VIŅU DROŠĪBU, AUTOSPORTS IR BĪSTAMS, UN MŪSU PRIORITĀTE IR DROŠĪBA! BĒRNIEM IEEJA IR BEZ MAKSAS NEAIZŅEMOT ATSEVIŠĶU SĒDVIETU!!

JUNIORU BIĻETE SKAITĀS NO 10 G.V. LĪDZ 18 G.V. (NEIESKAITOT) NO 18 G.V. SKAITĀS PIEAUGUŠO BIĻETE ARĪ JAUNIEŠIEM IR DERĪGA TIKAI JA IERODAS KOPĀ AR PIEAUGUŠO!

PRIVĀTU POLITIKA SACENĪBĀS/PRIVACY POLICY

Privātuma politika sacensībās- Iegādājoties biļeti , klients apstiprina, ka nav iebildumu un piekrīt tam ,ka var tikt filmēts ,vai bildēts! pasākuma laikā notiks filmēšana un bildēšana. Kontakt epasts organizatoram latviadrift@inbox.lv

When purchasing a ticket, the customer confirms that there is no objection and agrees that during the event, filming and painting will take place. Contact email for organizer latviadrift@inbox.lv

SVARĪGI PIRMS IERODIES!!

  • Plānojot pasākuma apmeklēšanu, jau iepriekš iepazīstieties ar tā organizatoru prasībām.
  • Aizliegumi un ierobežojumi, kas attiecas uz priekšmetiem, ko var vai nevar ienest pasākuma vietā, visbiežāk ir norādīti uz ieejas biļetēm un pie ieejas sacensību teritorijā.
  • Nevēlamo lietu skaitā, ko nedrīkst ienest pasākumā ir arī pārtika, izņemot bērnu ēdienu, kā arī jebkāda veida šķidrums – sula, pat dzeramais ūdens, jo pastāv risks, ka pudelē var būt iepildīts alkohols, degošs vai sprāgstošs šķidrums.
  • Neņemiet lieki līdzi vērtīgas lietas.
  • Fotoaparatūru atļauts ienest pasākumā

Der zināt, ka apsardzes darbinieki var jūs neielaist pasākumā, ja jums līdzi ir lietas, kas potenciāli rada draudus savainot cilvēkus, piemēram, priekšmeti, ar kuriem iespējams sadurt vai radīt sitienus.  Īpaši bīstamas ir stikla pudeles, kuru lauskas, pat ja tās nomestas zemē, var klātesošajiem radīt savainojumus. Pārtikas izstrādājumu kategorijā, kas var raisīt aizdomas par neatļautu vielu ienešanu pasākuma norises vietā, pieskaitāmi arī saldumi, piemēram, dražejas, kuras ārēji var atgādināt narkotiskas iedarbības tabletes. Lai nerastos lieki pārpratumi, šādas lietas labāk līdzi neņemt. Rēķinieties, ka pasākuma teritorijā jūs var neielaist arī ar  plakātiem, kuru saturs mudina uz naidu un var izraisīt konfliktsituācijas, kā arī ar dzīvniekiem, ja tiem nab uzpurņa.

Lai novērstu nevēlamu priekšmetu ienešanu pasākuma norises vietā, apsardzes darbiniekam ir tiesības lūgt pasākuma apmeklētājiem uzrādīt līdzi nestos priekšmetus un liegt ieeju, ja apmeklētājs atsakās to darīt. Konflikta situācijā, ja tāda radusies starp apmeklētāju un apsardzi, vai rodoties aizdomām par likumpārkāpumu, var tikt pieaicināti policijas darbinieki.

Katram publiska pasākuma apmeklētājam jārēķinās ar citu cilvēku labsajūtu, jāievēro smēķēšanas un alkohola lietošanas ierobežojumi, kategoriski aizliegts smēķēt Tribīnēs, un publiskās vietās, kur apkārt ir bērni un citi cilvēki, smēķēt atļauts tikai speciāli norādītajās smēķēšanas vietās!

PARKING/AUTOSTĀVVIETAS

IR PIEEJAMAS 2 OPCIJAS/ THERE IS 2 OPTIONS

1) BEZMAKSAS AUTO STĀVIETA UZ IELAS, LŪDZAM SEKOT LĪDZI ZĪMĒM, UN VIETĀM KUR ATĻAUTS APSTĀTIES

2) EUROPARK AUTO STĀVIETA TIEŠI BLAKUS GALVENAJAI DRIFTA IEEJAI, JEB IEEJAI NR.8 no 08:00-20:00 CENA 3,50 EUR

3) VIP STĀVVIETA TRASES TERITORIJĀ, DIVU DIENU IEBRAUKŠANA, 20 EUR- IEGĀDĀJOTIES VIP AUTO STĀVVIETU, TĀ DARBOJAS TIKAI KOPĀ AR IEEJAS BIĻETĒM, VIP AUTO STĀVVIETA ATRODAS TRASES TERITORIJĀ, KURĀ VAR NOOPARKOT AUTO UN DOTIES UZ SAVU IEGĀDĀTO SEKTORU

PARKING LOT:

1) FREE PARKING ON THE STREET, BUT THE PROMOTER INVITES TO FOLLOW CAREFULLY THE SIGNS WHERE TO STOP

2) EUROPARK PARKING AT THE TRACK, NEAR THE ENTRANCE. PAYMENT FOR THE PARKING PLACE MUST BE MADE AT THE PAYMENT MACHINE, FROM 08:00-20:00 OR DAILY FEE 2 EUR, BUT 24 HOURS FEE IS 3.50 EUR

3) IT IS POSSIBLE TO PURCHASE A VIP PARKING PASS, WHICH GIVES THE POSSIBILITY TO PARK THE CAR IN THE TERRITORY OF THE TRACK - IN THE VIP PARKING, BUT NOT IN THE PADDOCK. FEE 20 EUR FOR BOTH DAYS, VIP PARKING PASS WORKS TOGETHER JUST WITH VALID EVENT TICKETS

Bez saskaņošanas ar organizatoru, sacensību, sacensību mājas lapas, sacensību biļešu izmantošana reklāmas un mārketinga kampaņās, izlozēs, akcijās, loterijās un konkursos un / vai citās aktivitātēs, ir stingri aizliegta.

More reasons to visit Riga


PRESS THERE